Táj és természetTörténelemÉpített környezetHagyományok, kultúraKözösség


Közérdekű adatok

 

 

Helyi Választási Iroda Vezetőjének

8/2014. (VIII.18.)HVI vezető határozata

 

Méhkerék Község Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött általános választásán az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát a központi névjegyzékben 2014. augusztus 15-én szereplő választópolgárok adatai alapján az alábbiakban állapítom meg:

Település neve

Névjegyzékben szereplők száma

Szükséges ajánlások száma(db)

Egyénilistásjelölt állításhoz

Polgármesterjelölt állításához

MÉHKERÉK

1808

19

55

ÚJSZALONTA

103

2

4

       
       

Határozatom ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – kifogás nyújtható be a Helyi Választási Bizottsághoz (benyújtás címe: 5726 Méhkerék, Kossuth u. 80.) úgy, hogy az legkésőbb a határozat közzétételétől számított harmadik napon 16.00 óráig megérkezzen.

A határidő jogvesztő. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak az érintett települési önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Méhkeréki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 2014. augusztus 18. napjától az önkormányzati választás eredménye megállapításának napjáig terjedő időtartamra történő közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 58. napot követő munkanapon. A (2) bekezdés szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 58. napi adatai alapján kell megállapítani. A (3) bekezdés szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övtv.) 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település egyéni listás választási rendszerben egy választókerületet alkot.

Az Övtv. 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelölnek ajánlott. A (3) bekezdés szerint polgármesterjelölt az akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

A Helyi Választási Irodához tartozó településeken az egyéni listás jelöltállításhoz, valamint a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát az adott település központi névjegyzékében 2014. augusztus 15-én szereplő választópolgárok adatai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg.

A határozat elleni kifogás benyújtására a Ve. 208-209. § ad lehetőséget. A kifogást – mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó – a közzététel kezdetétől számított három napon belül kell benyújtani.

A választási eljárás nyilvánosságát, a választópolgárok tájékoztatását szem előtt tartva határoztam meg a közzététel végső időpontját az önkormányzati választás eredményének megállapítása napjában.

A Ve. 210. § szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

 

Méhkerék, 2014. augusztus 18.

Cserháti Tivadarné

HVI vezető

 

 

 

 

Az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához kialakított szavazókörök Méhkerék községben

 


A földhasználat bejelentésével kapcsolatos teendők

 

 

A 2011. évi népszámlálás - végleges - Békés megyei területi adatai valamint Méhkerék község adatai ezen a linken érhetőek el.

 

Tájékoztató szerződés teljesítéséről építési beruházás esetén

Tájékoztatás szerződés teljesítéséről eszközbeszerzés esetén 


 

 

Közbeszerzések

 

A 2011. évi CVIII. tv. 2012. január 1-jén hatályba lépett rendelkezése: a 31. § (1) szerint ajánlatkérő köteles az éves közbeszerzési tervet és a megindított eljárások - a Kbt. 31. § (1) bekezdésében felsorolt- dokumentumait a honlapján közzétenni.

Méhkerék Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési terve

Méhkerék Község Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve

 

 

 

 

„Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013”
keretében
„Madarász és Méhkerék közötti, határon átnyúló munkaerő mobilitás koordinációja „ projekten belül román és angol nyelvek oktatása.

Eljárást megindító felhívás

Ajánlattételi felhívás dokumentációja

jékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatási szerződés

          Támogató hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Igazgatósága
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. sz.

 

 

 

 

 

Az Országgyűlés 34/2012. (IV. 18.) OGY határozata

a Nemzetiségek Napjáról

 

Magyarország Országgyűlése vallja, hogy a magyarsággal e hazában évszázadok óta együtt élő nemzetiségek államalkotó tényezők, társadalmunk politikai közösségének részét képezik, kulturális értékeik Magyarország kultúrájához szervesen kapcsolódnak. A nemzetiségek sokszínű kultúrájának, szellemi és tárgyi emlékeinek, hagyományainak megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése az egész nemzet számára pótolhatatlan, védendő értéket jelent. Magyarország a nemzetiségek iránt kinyilvánított felelősségvállalásra figyelemmel a nemzetiségek egyéni és közösségi jogait széleskörűen biztosítja.

1. A nemzetiségek ügye melletti elkötelezettség további megerősítésére az Országgyűlés december 18-át – mint az ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának a napját – a Nemzetiségek Napjának nyilvánítja.

2. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

 

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke,

az Országgyűlés elnökének feladatait ellátva

 

Földesi Gyula s. k.,                                          Nyakó István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője                                  az Országgyűlés jegyzője

 

  

O Voce RomâneascăTájékoztatás fogorvosi alapellátás rendelési idejéről!

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fogorvosi alapellátást településünkön 2012. február 1. napjától Dr. Baktai Zoltán látja el.

Rendelési ideje:

Hétfő délután 15-19 óra között

Kedd délelőtt 8-12 óra között

Csütörtök délelőtt 8-12 óra között

A rendelés helye: Egészségház

 

 

 

 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013
Mezőgazdasági üzletközpont Ciumeghiu-Méhkerék
HURO/0802/147_AF/01
ABC RO-HU

 

A Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Románia 2007-2013 célja olyan határmenti kezdeményezések támogatása, amelyek valódi együttműködésen alapulnak és a határ mindkét oldalán élő közösségek számára előnyökkel járnak, az operatív program célkitűzéseivel összhangban.
A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) 85 % mértékben finanszírozza, ami kiegészül a Magyarország által biztosított hazai társfinanszírozással, ennek mértéke 10 %. Ennek köszönhetően a magyarországi partnerekre 5% önerő hárul. A pályázati összeg elszámolása euróban történik, minden esetben a partneri jelentési beszámolási időszak utolsó havában érvényes Európai Bizottság által meghatározott havi átlagárfolyam (inforeuro) szerint. A pályázat zárása 2013. február 28., a záró ppj benyújtásának időpontja 2013. március 28.
A pályázat benyújtására vonatkozó előkészítő munkálatok 2008. decemberében indultak el. A projekt-koncepció beadására 2009. februárjában, a teljes pályázat beadására 2010. évben került sor. A projekt megvalósítása során vezető partner a romániai Ciumeghiu község, társpartner Méhkerék Község Önkormányzata. A pályázat pozitív elbírálására vonatkozó döntést 2010. év végén kapta meg a vezető partner, aki 2011. augusztus 9-én írta alá a finanszírozási főszerződést. A VÁTI Nonprofit Kft és Méhkerék Község Önkormányzata közötti hazai társfinanszírozási szerződés aláírására 2012. január 29-én került sor.
A projekt átfogó célja a Bihar-Békés Megyei üzleti határmenti mezőgazdasági kapcsolatok fellendítése. Ennek keretein belül cél a mezőgazdasági befektetések támogatási struktúrájának létrehozása mindkét településen egy-egy üzletközpont kialakításával; a jogi személyek részére ingyenes szolgáltatások nyújtása, a cégek közötti együttműködés fejlesztése, fenntartása. Fontos cél a versenyképesség növelése képzés és informálás valamint közös tevékenységek által.
A projekt keretében belül építési beruházás keretében az  Önkormányzat tulajdonát képező épület teljes felújítása révén valósul meg a mezőgazdasági üzletközpont helyiségének kialakítása, az eszközbeszerzés révén pedig teljes felszereltséggel való ellátása.

A projekt megvalósítási költségei Méhkerék Község Önkormányzata vonatkozásában (TSZ szerint)

Költségek finanszírozási forrás szerint

%.os mérték

Euróban kifejezett összeg

közösségi támogatás

85%

169347,23

kormányzati társfinanszírozás

10%

19923,11

önerő

5%

9961,7

elszámolható költségek összesen

100%

199232,04

 

Építési beruházás eljárást megindító felhívása

Építési beruházás ajánlattételi dokumentációja

Tájékoztató az építési beruházás közbeszerzési eljárásának eredményéről

Építési beruházás vállalkozási szerződése és annak módosítása

Eszközbeszerzés eljárást megindító felhívása

Eszközbeszerzés ajánlattételi dokumentációja

Tájékoztató az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának eredményéről

Eszközbeszerzés szállítási szerződése

Támogató hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Igazgatósága
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. sz.2012.01.07 12:50-től a látogatók száma: 42637Keresés az oldalon: