Táj és természetTörténelemÉpített környezetHagyományok, kultúraKözösségFelhívás

természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag juttatásról

 

Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól szóló 17/2017. (X.30.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: rendelet) természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatást biztosít barna kőszén formájában Méhkeréken élő állampolgárok részére.

Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként barna kőszenet biztosít annak a személynek, aki:

a) aktív korúak ellátásában részesül vagy

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

d) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy

e) gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy

f) 65 évét betöltött egyedülálló nyugdíjas,

g) a családban fogyatékos gyermek él.

A rendelet szerint természetben nyújtott szociális barnakőszén támogatásra az a méhkeréki lakos jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:

a) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 % -át vagy,

b) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át; és

c) jövedelemkorlát nélkül azok a családok, akik tartósan beteg (egészségkárosodott), fogyatékkal élő gyermeket nevelnek életkorra való tekintet nélkül,

d) 65 évet betöltött egyedülálló nyugdíjas jövedelemhatár nélkül.

A kérelmek elbírálásánál a képviselő-testület figyelembe veszi a kérelmező életvitelét és életkörülményeit is. A barna kőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal és kizárólag természetbeni ellátás formájában, legalább 1 q mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától. Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető!

Támogatási kérelmet 2017. november 30. napjáig lehet benyújtani az Önkormányzathoz.

A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

Kérelem beadásához szükséges formanyomtatvány beszerezhető az Önkormányzatnál. Amennyiben a kérelmező hiányosan nyújtja be kérelmét, úgy hiánypótlásra 5 nap áll rendelkezésre, melyre a Hivatal ügyintézője felhívja a kérelmező figyelmét.

A benyújtott kérelmek elbírálásáról az Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidőt követő legkorábbi rendkívüli testületi ülésén, egyedi határozattal dönt.

A képviselő-testület a támogatást beérkezésük sorrendjében bírálja el.

A település rendelkezésre álló barna kőszén mennyiség kerete 810 q, ennek terhére állapítható meg a természetbeni támogatás mértéke háztartásonként.

Méhkerék, 2017. október 31.

Tát Margit
polgármester

 H I R D E T M É N Y

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Méhkerék Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Méhkerék Község Önkormányzatának 10/2017. (VIII. 1.) számú Partnerségi Rendelete 3. § szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.njt.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek:Méhkerék lakossága és a méhkeréki ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. november 7-től - 2017. november 28-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

♦ ♦ ♦

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2017.november 16-án, 11 órától – 11.30 óráig

Helyszín:Házasságkötő terem (5726 Méhkerék Damjanich utca 4.)

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően

2017. november 24-ig

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a mehkerek@foepitesz.com e-mail címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Méhkerék, 2017. november 7.

                                                                                                      Tát Margit
                                                                                                    polgármester

 "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan,

összhangban

§  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

§  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

§  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

§  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

§  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

§  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

§  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

§  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

§  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Apályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

-       a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

-       doktori (PhD) képzésben vesz részt

-       kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

3. Apályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a)         A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b)        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c)         A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

-       a) Nyilatkozat a pályázóval egy háztartásba élők adatairól

-       b) Saját, valamint a vele egy háztartásban élők nettó jövedelemigazolása ( havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a pályázat benyújtását megelőző 1 havi nettó átlagkereset, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni)

-       c) Vagyonnyilatkozat, saját illetve a pályázóval egy háztartásban élők vagyonáról

-       d) 18. életévet betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás

-       e) Munkanélküli hozzátartozó esetében Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolása

-       f) Szakorvosi igazolás krónikus, valamint folyamatos ellátást igénylő betegségről

-       g) Állami gondoskodásban való részvétel igazolása

pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és

- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnekminősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnekminősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

a)    a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,

b)    a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

c)    az anyasági támogatás,

d)    a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

e)    a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

f)     a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

g)    az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

h)    a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

i)      az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,

j)      a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,

k)    az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,

l)      az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b)  hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. december 7-ig:

a)  az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2017. december 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2018. január 19-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésrőlaz EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2017/2018. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. március.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesítenia folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

-       tanulmányok halasztása;

-       tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);

-       tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

-       személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

1381 Budapest, Pf.: 1418

Tel.: (06-1) 795-5600

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu(Bursa Hungarica)

 

 

 

 

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Méhkerék Község Román Nemzetiségi Települési Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2018. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,

összhangban

§  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

§  a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

§  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

§  a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

§  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

§  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)

§  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

§  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

§  a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

vonatkozó rendelkezéseivel.

1.   A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2.   Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatásiszakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

-       a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

-       doktori (PhD) képzésben vesz részt

-       kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

3.    A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2017. november 7.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

1.         Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

2.         A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

-       a) Nyilatkozat a pályázóval egy háztartásba élők adatairól

-       b) Saját, valamint a vele egy háztartásban élők nettó jövedelemigazolása ( havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a pályázat benyújtását megelőző 1 havi nettó átlagkereset, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni)

-       c) Vagyonnyilatkozat, saját illetve a pályázóval egy háztartásban élők vagyonáról

-       d) 18. életévet betöltött gyermek esetében iskolalátogatási igazolás

-       e) Munkanélküli hozzátartozó esetében Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolása

-       f) Szakorvosi igazolás krónikus, valamint folyamatos ellátást igénylő betegségről

-       g) Állami gondoskodásban való részvétel igazolása

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnekminősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnekminősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

a)    a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,

b)    a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

c)     az anyasági támogatás,

d)     a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

e)    a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

f)     a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

g)     az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

h)     a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

i)       az energiafelhasználáshoznyújtott támogatás;

j)      a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel

k)    az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,

l)      az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

a)    hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b)    hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

c)    hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről a felsőoktatási információs rendszer működtetéséért felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

d)    hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,

e)    hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. december 7-ig:

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő:8 nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2017. december 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2018. január 19-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésrőlaz EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázóa felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2018. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2018/2019. tanévbenmelyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2018-as felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B"típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A"típusú ösztöndíjra, "B"típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2018/2019. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:

a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2018/2019. tanév első féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. október.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesítenia folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

-       tanulmányok halasztása;

-       tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megnevezésével);

-       tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

-       személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat

1381 Budapest Pf. 1418

Tel.: (06-1) 795-5600

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu(Bursa Hungarica)F E L H Í V Á S

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a nem mezőgazdasági tevékenységből származó zöldhulladékot az alábbi időpontokban szállítja el térítésmentesen a Tappe Hulladékgazdálkodási Kft. 2017-ben:

-        szeptember 23.,

-        október 14.,

-        november 04.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak az áttetsző zsákban vagy 1 méternél rövidebb kötegekben kihelyezett, alkalmanként maximum negyed köbméter (250 liter) zöldhulladékot szállítanak el.

Kérdés esetén forduljanak bizalommal a Szolgáltatóhoz:

                                          Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft.

                                          Gyurkó Csabáné ügyvezető

                                          Tel.: 66/352-100TÁJÉKOZTATÓ

 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2017.07.01.-től a településen a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági Szolgáltató Kft. látja el a lakossági kommunális hulladékgyűjtési szolgáltatást. A szolgáltatási rendben nincs változás, továbbra is pénteki napokon történik a szállítás.

A TAPPE Kft a szolgáltatás zavartalan működése érdekében a településen helyi ügyfélszolgálatot kíván működtetni, ahol a változáskezelési és edényzettel kapcsolatos ügyeket intézhetik a lakosok. Ennek pontos ügyfélfogadási rendjéről rövidesen tájékoztatást adunk!

Addig is az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetőség nyílik az ügyek zökkenőmentes intézésére:

-          személyesen az 5600 Békéscsaba Luther u. 2. sz. alatti Ügyfélszolgálati irodában;

-          e-mailben: ugyfelszolgalat@tappe.hu

-          telefonon:06 66 447 150

Bármilyen felmerülő kérdésükkel forduljanak bizalommal az Önkormányzatnál Petrusán Ágnes ügyintézőhöz.Tájékoztató Erzsébet-utalványról

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A.§ - a alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében adott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában biztosított természetbeni támogatás összege a 2017-es évtől emelésre és differenciálásra került. A differenciálás alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és egyben hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára emelt összegű támogatás, az e feltételnek nem megfelelő, de a természetbeni támogatásra jogosult gyermekek számára alapösszegű támogatás kerül biztosításra, első alkalommal 2017. augusztus 31. napjáig. A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény az emelt összegű támogatás értékét 6500 Ft-ban, az alapösszegű támogatást 6000 Ft-ban határozta meg.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az Erzsébet-utalvány biztosításának feltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság fennállása 2017. augusztus 1. napján!Tájékoztatás - hadigondozás

 

Anyagi támogatást kaphatnak azok a hadiözvegyek és hadiárvák, akiknek férje, édesapja 1938. november 2. és 1945. május 9. között a magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált és elesett.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok - számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni.
A rendszeres havi járandóság iránti kérelmet a Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatalában lehet benyújtani.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Sarkadi Járási Hivatal ügysegédje minden héten hétfőn délután ügyfélfogadást tart az Önkormányzati Hivatalban, ahol az érintettek részletes tájékoztatást kaphatnak a jogosultsággal kapcsolatban.Pihenőpark és emlékhely a román költő tiszteletére

Mihai Eminescu tiszteletére avattak egy emléktáblát és mellette kisebb pihenőparkot szerdán, Méhkeréken, a nevét viselő utcában. Január 15-én volt ugyanis 164 éve, hogy a legismertebb román költő született. A megemlékezésen több román politikus, diplomata, illetve a magyarországi románság fő képviselői is részt vettek.

Tát Margit polgármester beszédében kiemelte, hogy az esemény hidat köt a múlt, a jelen és a jövő között. Hangsúlyozta, hogy Mihai Eminescu a román és egyben a nemzetközi irodalom egyik legnagyobb formátuma, öröksége ma is fontos. Modellként szolgál a mai generáció számára is, és a magyarországi románok is birtokában vannak annak a kincsnek és hozománynak, amit az utókorra hagyott. Elmondta, hogy az emlékhely állítása lakossági kezdeményezés eredménye, melyet felkarolt a helyi önkormányzat is.

Victor Micula magyarországi román nagykövet is Mihai Eminescut méltatta beszédében. Kiemelte, hogy az irodalmár a történelem egyik fontos pillanatában született, aki nélkül szegényebb lenne a románság. Elmondta, hogy Magyarországon kevés román szobor és emlékhely található, reményét fejezte ki, hogy a mostani avatás példa lesz a továbbiakban. Úgy véli, a méhkerékiek szorgalmasak, dolgosak, és hogy a hagyományok ápolása növeli az identitástudatot a helyiekben is.

Ion Mocioalca román parlamenti képviselő kiemelte, hogy Mihai Eminescu egyet jelent a románsággal, illetve a magyarországi románokkal is, nem létezik nála nagyobb nemzeti szimbólum. Olyan ember, aki előtt fejet kell hajtani. Siluan Manuila, a magyarországi román ortodox egyházmegye püspöke is azt hangsúlyozta, hogy Mihai Eminescu erősíti az identitástudatot a románokban és a méhkerékiekben is. Miután Tát Margit, Victor Micula és Ion Mocioalca leleplezte az emlékhelyet, a vallási vezető megszentelte azt. 

2014. január 15.    www.beol.hu

 Ansamblul folcloric "Zestrea Buduresii" cântă colinde tradiționale de crăciun în satul nostru.

Vezi mai jos înregistrarea spectacolului.

Link1

Link2

Link3

Link4

Link5

Link6

Link7

Link8 

Programul de Crăciun a Grădiniței din Micherechi și donația de calculatoare a Guvernului Român

 

Vezi mai jos înregistrarea spectacolului.

Link1

Link2

Link3

Link4

Link5

Poze în galerie

 BABA-MAMA KLUB MÉHKERÉKEN

 

Az ''Együtt gyermekeink jövőjéért'' - a Sarkadi Kistérség integrált programja című, TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0002 jelű projekt keretén belül idén Baba–Mama Klub kezdte meg működését Méhkeréken.

Az ötlet onnan jött, hogy a könyvtárban nagyon sok anyuka megfordul gyermekével, és felmerült a kérdés, mi lenne, ha egyszer egybegyűlnének mindannyian, és beszélgetnének egy jót. Mivel az anyukák legtöbbször otthon tartózkodnak a gyermekeikkel, nincs kivel megosztaniuk örömeiket, problémáikat – mindennapjaik egyformák. Ha ki is viszik a gyerekeket sétálni, nincs olyan hely, ahol a gyermekek is közösségben lennének és az anyukák is elbeszélgetnének. Ennek apropóján jött létre januárban a Baba-mama klub az ''Együtt gyermekeink jövőjéért'' program keretén belül.
A program középpontjában a 0-5 éves gyereket nevelő családok állnak. Havonta egy alkalommal a baba-mama klub kötött programmal várja a szülőket, míg gyermekük felügyelet mellett játszik. Ezen kívül lehetőség van minden héten, hétfőn és csütörtökön kötetlen foglalkozáson részt venni. A Baba-Mama klub helyszíne a Községi Könyvtár.
A gyermek számára nagyon fontos, hogy közösségben cseperedjen fel, és ez a kis csoport segíti majd a gyerekeket abban, hogy könnyebb legyen az előrelépés. Miután bekerülnek az óvodába, nem lesz idegen számukra a közösségi élet, nem viseli meg majd őket a szülőktől való elszakadás. Nagy öröm volt számunkra, hogy miután felkerültek a fényképek a Baba-Mama Klubról egy közösségi oldalra, több visszajelzés is érkezett, hogy milyen jó, hogy ilyen is van a községünkben és többen is jelezték, hogy a következő alkalomra ők is szeretnének eljönni.

Ez biztatólag hat számomra: folytatnunk kell, hiszen van rá igény, és komolyan kell vennünk ezt a kezdeményezést. Részemről mindent meg fogok tenni, hogy mind a babák, mind a mamák  jól érezzék magukat, közösségben, szeretetben, boldogságban töltsék el ezeket a délelőttöket. Nagy szeretettel várunk mindenkit a foglalkozásokra! (fényképek a galériában)

Gurzó Bettina, klubvezetőTabăra „Păpăruga” 2012 

A Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda nagycsoportosainak ballagása 2012. június 1.

  

2012. május 16-án megrendezésre került az Okányi

„Körzeti Tanulmányi Verseny”

matematikából és magyar nyelvtanból az alsó tagozatos tanulók számára.

 

 

Iskolánk 20 tanulóval képviseltette magát.

 

Elért eredmények:

1. osztály

Matematika

II. helyezett: Sziklai Levente

III. helyezett: Réthelyi Eszter

IV. helyezett: Pojendán János

V. helyezett: Toszeczki Márk

2. osztály

Matematika

II. helyezett: Iszály Bálint

Magyar nyelvtan

VI. helyezett: Jova Péter

3. osztály

Matematika

VI. helyezett: Puha Debóra

Magyar Nyelvtan

III. helyezett: Kozma Boglárka

Résztvevők iskolák:

-  Sarkad I.

-  Sarkad II.

-  Sarkadkeresztúr

-  Vésztő

-  Zsadány

-  Okány

          -  Méhkerék

Szívből gratulálunk a tanulóinknak és az őket felkészítő pedagógusoknak a szép eredményekhez.

 

 

 

 

25 de concurenţi la concursul de povestire „Vasile Gurzău” din Micherechi

 
 
Anul acesta s-a împlinit un deceniu de când s-a organizat primul concurs de povestire la Micherechi. Manifestarea înfiinţată la iniţiativa Mariei Iova, bibliotecară pensionară, este organizată în fiecare primăvară cu ocazia zilei de naştere a povestitorului Vasile Gurzău. Elevii şcolii generale din Micherechi, împreună cu cadrele didactice s-au adunat pe 10 mai, la Casa de Cultură „Gheorghe Dulău”, la cea de-a 10-a ediţie a concursului de poveşti, care poartă numele povestitorului local. Anul acesta au deschis drumul spre lumea de basm cei mai talentaţi 25 de povestitori din clasele 1−8 ai şcolii generale locale.
 

Dacă un concurs ajunge la a zecea ediţie, atunci se poate spune că deja a devenit o tradiţie. A păstra tradiţiile înseamnă a fi mândri de înaintaşii noştri. Mesajul poveştilor a fost lupta dintre bine şi rău, la care sfârşit învinge binele. Evenimentul de vinerea trecută a fost moderat de elevele de clasa a opta, Ana Bodnar şi Carina Iuhas, care au povestit cele mai importante momente din viaţa lui Vasile Gurzău, despre care s-a spus că a dus mai departe tradiţia basmelor populare ale regiunii. La acest material s-a adăugat materialul folcloric cunoscut în timpul serviciului militar, într-un mediu maghiar. Ceea ce dă o importanţă mare basmelor lui Vasile Gurzău este că ele conţin mai multe teme şi motive necunoscute până azi. În anul 1965 a primit premiul de „Maestru al artei populare”. 
 
 
Din prima poveste spusă de elevul de clasa întâi, Beniamin Somogyi, cu titlul „Boierul şi sluga”, am aflat despre faptul că de când le place boierilor să-şi angajeze slujnice. Din categoria clasele 1–2 s-au ales mulţi povestitori talentaţi care au povestit despre elefantul curios, şoricelul cel prostuţ, bătrânuşa şi spiriduşul, prostia omenească, ş.a.m.d. Ultima concurentă a concursului a fost talentata povestitoare Carina Iuhas, care participă la acest concurs de când era de clasa întâi. Participând la toate concursurile s-a clasat aproape întotdeauna pe locul întâi.
După concurs, în timp ce membrii juriului – din care a luat parte nepoata povestitorului, Maria Gurzău Czeglédi, directoarea liceului „N. Bălcescu” din Jula, Maria Martin, Anamaria Dulău Cozma, Maria Iova şi Gheorghe Netea – au decis despre clasamentul final al concurenţilor, s-au depus coroane de flori la placa lui Vasile Gurzău, care se află pe peretele bibliotecii. Directoarea şcolii generale, Ana Rocsin Sárközi, i-a răsplătit cu o diplomă de participare şi cu o ciocolată nu numai pe cei 25 de participanţi la concurs dar şi pe cadrele didactice care au pregătit elevii pentru concurs: Eva Mihuţ Pătcaş, Florica Ruja, Maria Martin, Maria Martin Puskár, Ana Netea Benye şi Dumitru Boca. Toţi participanţii la concurs au primit diplome, iar cei clasaţi pe primele trei locuri au avut parte şi de cadouri.Învăţătoarea pensionară Maria Martin a apreciat munca elevilor: „Mi-a făcut o mare plăcere să fiu iarăşi în mijlocul vostru, dar cea mai mare bucurie pentru mine a fost că astăzi concursul de poveşti a ajuns la a zecea ediţie. Va rămâne în amintirea noastră totdeauna că aici, la Micherechi, mai sunt mulţi copii care vorbesc limba română. Ne amintim totdeauna cu regret de cel care a fost Vasile Gurzău, ale cărui poveşti spuse în grai micherechian le-am ascultat de multe ori cu copiii laolaltă. Ne-am bucurat că aţi participat atât de mulţi, dar vă doresc ca la anul să vă prezentaţi şi mai mulţi”, i-a încurajat învăţătoarea pensionară Maria Martin, stimulându-i să vorbească cât mai mult limba română acasă cu părinţii, dar şi între ei.
Nepoata povestitorului Vasile Gurzău, Maria Gurzău Czeglédi, participă în fiecare an la concursul de povestire cu sentimente pline de nostalgie: „Am venit cu multă bucurie să iau parte din juriul concursului dedicat bunicului meu Vasile Gurzău. Sunt foarte bucuroasă că aici, în satul meu natal, de unde mi se trag rădăcinile şi unde am învăţat şi eu de la părinţii mei graiul bihorean, mai sunt copii care recită foarte frumos în limba noastră maternă. Unii au spus poveşti pline de haz şi de veselie chiar în grai cu câteva ungurisme, dar într-un grai autentic. Alţii au spus poveşti din literatura populară română, într-un limbaj foarte cizelat, în limba literară. Ceea ce este foarte îmbucurător pentru mine este că unii au prezentat poveşti din repertoriul lui Vasile Gurzău. Generaţia mică, copiii din clasele ciclului primar au povestit cu multă însufleţire, iar unele fete şi fecioraşi au spus poveştile frumos şi autentic cu afinitate spirituală profundă”, ne-a mărturisit Maria Gurzău Czeglédi,directoarea liceului „N. Bălcescu” din Jula.
 
Clasele 1–2:
Locul I: Melania Miron
Locul II: Marc Toszeczki
Locul III: Petru Iova
 
Clasele 3–4:
Locul I: Ruben Martin
Locul II: Dora Nagy
Locul III: Kevin Miron
 
Clasele 5–6:
Locul I: Vanesa Iurasoc
Locul II: Timotei Igaş
Locul III: Debora Gherasim
 
Clasele 7–8:
Locul I: Carina Iuhas
Locul II: Alexandra Bigu
Locul III: Estera Gherman
 
Juriul a acordat premiul special al revistei „Cronica” pentru David Croitor şi menţiune elevilor Sebastian Iuhas şi Beniamin Somogyi.
(Foaia Românească, A. Cioca)

 
A "Jövő közlekedése" című rajzpályázat nyertesei

 

A Kétnyelvű Általános Iskola udvarán a KEOP-6.2.0/A/09 jelű pályázati forrásnak köszönhetően, az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában egy fedett 100 férőhelyes kerékpártároló épült. Az új létesítmény átadására egy kerékpáros nap keretében került sor, melynek keretében rajzversenyt hirdettünk a "Jövő közlekedése" témában. A beérkező pályamunkák gyermekeink nagyfokú kreativitásáról adtak bizonyítékot. A legjobb rajzokat készítők kerékpáros biztonsági felszereléseket és rajzcsomagokat nyertek. A fődíjat, egy-egy kerékpárt, az alsósok közül Denuţa Leticia, a felsősök közül Bihari Roland nyerte, melyhez Méhkerék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton is gratulál.

 

 

 


 

Concursul de recitare pe ţară "Mihai Eminescu" - Apateu


Organizat în memoria marelui poet român Mihai Eminescu, ediţia a VI-a a concursului de recitare „Mihai Eminescu” de la Apateu, a avut loc 24 martie, la Casa de Cultură din localitatea bihoreană. Manifestarea iniţiată de către Centrul de Documentare şi Informare al AŢRU, Centrul Cultural şi Metodologic Român Bihorean din Apateu şi Asociaţia Culturală Făgeţeană a adunat la căminul cultural elevi şi profesori de la şcolile generale unde se predă limba română.
 
Concursul de recitare „Mihai Eminescu” a început înainte de masă, la Casa de Cultură din Apateu. După cuvintele de încurajare rostite de către Ioan Oltean, preşedintele juriului, elevii au uitat de emoţii şi au ieşit în faţa microfonului încercând să rostească cât mai frumos două poezii ale lui Mihai Eminescu. La concurs au participat elevi de la şcolile generale din: Bedeu, Bătania, Chitighaz, Jula, Micherechi, Apateu, Leucuşhaz, Pocei, Furta şi Săcal, precum şi eleve de la Liceul „N. Bălcescu” din Jula. Cu toate că festivitatea din acest an s-a organizat mai târziu (până acum sărbătorindu-se în ziua de naştere a poetului, 15 ianuarie), Eminescu rămâne geniul poporului român.
În timp ce juriul a apreciat efortul elevilor, oaspeţii au urmărit programul folcloric al grupului instrumental din Sibiu. Solistul vocal a fost Sebastian Stan, iar la nai a cântat Radu Nichifor, studentul celebrului naist Gheorghe Zamfir. După anunţarea rezultatelor, oaspeţii au servit masa la cantina şcolii.
Ca semn de recunoştinţă, fiecărei unitate de învăţământ prezentă la această manifestare i-a fost înmânată din partea organizatorilor o diplomă. Premiile au fost înmânate de cătreMircea Cârţişoreanu, vicepreşedintele Asociaţiei Culturale Făgeţene. De asemenea, au fost înmânate diplome pentru elevii participanţi la concursul de recitare: Hajnal Putin, Nandor Borşa, Gabriela Maroşan, Estera Ardelean, Patricia Roşu, Adriana Somogyi, Monica Bartha, Andreea Olteanu, Zoltán Horváth şi Devald Varga. (Foaia Românească, 29.03.2012)
 

 

 

Karina Juhász clasa 8-a

Andrea Coita clasa 6-a

Dévald Varga clasa 6-a

prof. Ana Solcan


 


OLIMPIADA la limba şi literatura română şi la cultura şi civilizaţia românească

 

Vineri, 13 aprilie, la sediul AŢRU s-a desfăşurat olimpiada la limba şi literatura română şi la cultura şi civilizaţia românească (OÁTV).

Pe baza punctajului obţinut la proba în scris, care a avut loc în februarie, 8 eleve au ajuns la faza orală a olimpiadei.

Din clasa a 7-a Estera Gherman, Bettina Puiu, Naomi Puha şi Nicoletta Solcan au ajuns la faza a doua. Ele au fost pregătite de profesoara lor Anica Solcan.

Din clasa a 8-a Diana Bogdan, Ana Bodnar, Karina Juhasz şi Lidia Somogyi au participat la ambele categorii.

Ele au fost pregătite de profesoara lor Ana Benye.

Elevele din clasa a 8-a au obţinut rezultate foarte bune.

La limba şi literatura română pe primul loc s-a clasat Patricia Diana Bogdan.

Pe locul II Ana Bodnar.

Pe locul III  Karina Juhasz.

La cultură şi civilizaţie românească Karina Juhasz s-a clasat pe locul III.

Au primit menţiune: Diana Bogdan, Ana Bodnar şi Lidia Somogyi.

Suntem mândri de elevele noastre, bravo, felicitări lor.

Le dorim şi pe mai departe mult succes în viaţă.


 
 
 
 
2012.04.18. Okány , Sportcsarnok
 
 
Résztvevő játékosok:
 
1.Patkás Dániel
 
2.Miron Noel
 
3.Ruzsa Tibor
 
4.Faragó Péter
 
5.Faragó Zoltán
 
6.Lészeg Gergő
 
7.Igas Timotei
 
8.Nagy Balázs
 
9.Soltész Szabolcs
 
10.Martyin László
 
11.Csóka Dominik
 
12.Szűcs Márk
 
Testnevelő,edző:Bóka Demeter László
 
 
 
 
/Megyei elődöntő Gyula/
 

O zi dedicată Femeii

 

Ziua Femeii este una dintre cele mai frumoase sărbători ale primăverii.Eveniment ce nu se poate trece neobservat,fiindcă Doamnele şi Domnişoarele merită să se bucure de atenţia celor din jur.

Cu acest prilej conducerea Clubului vârstnicilor din comuna noastră joi, 8 martie, la ora 13:00 a organizat un program bogat, la un nivel ridicat, în cinstea femeiilor vârstnice. Deschiderea programului a fost din partea conducătoarei clubului,Mariana Ruzsa Cséffán, care prin câteva cuvinte a salutat pe toţi cei prezenţi.

Programul s-a început cu recitarea poeziilor de către elevii şcolii generale, după care   Bertold Netea,viceprimarul comunei a luat cuvântul de salut.

Acest cuvânt s-a continuat din partea lui Vasile Pojendán, membrul clubului, care în numele bărbaţilor a adresat şi el celor sărbătorite cîteva cuvinte călduroase de salutare.

Momentele următoare pentru noi au fost foarte emoţionate. Pensionara educatoare Maria Bányai Bordás a recitat o poezie minunată, prin care s-a conturat foarte clar menirea femeii în societate. În timp ce Doamna Maria a  recitat poezia,razele sufletelor au început să se încălzească într-un mod mai sensibil. Iar lacrimile şi-au cerut dreptul lor: au început să apară în ochii acestor fiinţe scumpe.

 

După atâtea clipe emoţionate a urmat o distracţie modestă.

Renumitul tânăr, foarte talentat, Grigore Pojendan, acompaniat  de orchestra „Melódia”, condusă de Elek Török a interpretat un buchet de cântece populare, care au slujit în mare măsură la ridicarea atmosferei plăcute din sală.

Iar punctul surprinzător a acestei după-amiază a fost drăguţa pensionară, Iuliana Hegedűs, prezentând câteva cântece populare maghiare. Interpretarea ei a fost nespus de uimitoare: o voce frumoasă într-un stil artistic. I-a încântat pe toţi cei întruniţi.

Nici drăguţa Doamna Iuliana nu a lăsat afară din centrul atenţiei sale atingerea coardelor sensibile ale inimii, cântând (împreună cu toţi cei  prezenţi!) Imnul Pensionarilor. Lacrimile pe obraji curgeau şiroaie, mai ales din ochii celor văduve.

Programul s-a încheiat cu oferirea florilor fiecărui  femeie prezentă.

Pe această cale îi adresăm felicitări şi mulţumiri conducerii clubului şi tuturor celora, care în orice mod au participat la succesul atât de mare a acestei zi.

 

  

Festivalul Colindelor Micherechi, 23 12 2011

Corul Bisericii Ortodoxe

Biserica Penticostală BETEL

Biserica Baptistă

Biserica Penticostală Nr. 1.

 

Megújult a méhkeréki egészségház


Mintegy 43 millió forintból öltött új gúnyát kívül-belül a védőnői szolgálatnak, illetve a fogorvosi rendelőnek otthont adó egészségház Méhkeréken.
— A község vezetése a beruházás megvalósításához az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 39 millió 575 ezer 803 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Ehhez saját erőből mintegy 3,5 millió forintot társítottunk. Így, mintegy bruttó 43 millió forintból újítottuk fel az egészségházat — mondta a felújított létesítmény tegnapi ünnepélyes átadásán Tát Margit.
Méhkerék polgármesterének szavaiból kiderült, az energetikai követelmények figyelembe vételével a külső falakat, a padozatot, s a födémet egyaránt hőszigetelték, kicserélték a nyílászárókat. A belső térben kicserélték a padlóburkolatot, korszerűsítették a fűtési rendszert, s felújították a teljes villamos hálózatot. Az épület egy féltetővel fedett nyitott térrel is bővült, ahol gyermekkocsi-tárolót alakítottak ki. A védőnői és a fogorvosi eszközparkot is korszerűsítették.
Követendő példa lehet, hogy az egészségházhoz vezető út és járda, több mint egymillió forintból, a képviselők felajánlott tiszteletdíjából kapott szilárd burkolatot. A méhkeréki testület tagjai ugyanis már a testület megalakulásakor lemondtak a tiszteletdíjukról.
 (Békés Megyei Hírlap 2011.12.01)

Egészségház átadása:

A videó MP4-es formátumba letölthető itt! 

I D Ő S E K  V I L Á G N A P J A

 

 

 2012.01.07 12:50-től a látogatók száma: 46415Keresés az oldalon: